BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Kegor Vuzilkree
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 4 August 2004
Pages: 376
PDF File Size: 12.36 Mb
ePub File Size: 18.74 Mb
ISBN: 542-3-54070-734-2
Downloads: 47867
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bashicage

Any notification made in accordance with paragraph 1 of this Article may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that notification and the extension of this Convention to that territory shall cease to apply after one year or such longer period as may be specified at the time of the withdrawal.

Regel 41 Verificatie van de naleving a. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede after the date on which this Convention enters into force, shall be on the date of deposit of an instrument in accordance with Article II.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization. Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht.

Artikel 6 Toon relaties voorkomlng LiDO. Artikel 41 Toon relaties in LiDO. Bijlage Wijzigingen van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee,als gewijzigd Na het bestaande deel E Vrijstellingen wordt een nieuw deel F ingevoegd dat luidt als volgt: De bebakening bovenstrooms van de verbindingslijn tussen de lichttoren van Knock en de kerktoren van Termunten, die in het gebied ten zuiden van de Geisedam door het Koninkrijk der Nederlanden, en voor het overige door de Bondsrepubliek Duitsland wordt verzorgd en onderhouden, alsmede de radioinstallaties waarvan de actieradius vn reikt dan de in artikel 14 aangegeven vaarwateren, vallen niet onder dit Verdrag.

  GESTION DE PROYECTOS PABLO LLEDO PDF

Indien in die gevallen de andere Verdragsluitende Partij schade wordt toegebracht, blijft haar aanspraak op schadevergoeding en op het voorkomen van verdere schade onverminderd bestaan.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland in volle zee voor de Eemsmonding bebakening verzorgt en onderhoudt; het brengt hiertegen geen bezwaren in.

Translation of “COLREG” in English

Zij zullen met name in hun havens geen erts en steenkool overslaan, die voor het nationale achterland van de andere haven bestemd zijn of daarvan, afkomstig zijn. De verplichtingen uit hoofde van artikel 22 en de rechten uit hoofde van de artikelen 23 en 24 hebben geen betrekking op de Boven Eems. Indien een Nederlands of Duits vaartuig in aanvaring komt met een vaartuig van een derde land, dan is ten aanzien van het politieonderzoek, het onderzoek van het ongeval en de strafvervolging slechts die Verdragsluitende Partij bevoegd wier vaartuig bij het ongeval is betrokken.

Home Zoeken Favorieten Vacatures.

Amendments to the Regulations. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ Er worden geen scheepvaartrechten geheven. Revision Conference Article VI.

Deseck, Pierre [WorldCat Identities]

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:. Equally, while noting the Argentine reference to the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 Decemberthe Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland aanvarin no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory, and to the right to extend the application of the treaties in question to ebpalingen Territory.

Artikel 28 Toon relaties in LiDO. Waterbouwkundige werkzaamheden Toon relaties in LiDO. Internationale bebakening by Pierre Deseck Book 4 editions published between and in Dutch and French and held by 5 WorldCat member libraries worldwide.

General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

  VERSETELE SATANICE PDF

Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Saint Kitts en Nevis. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

Determination by the Assembly of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting. Decides, in accordance with paragraph 4, article VI of the Convention, that the amendments shall enter into force on 1 Januaryunless by 1 July more than one third of Contracting Parties to the Convention have notified their objection to the amendments.

Artikel 44 Toon relaties in LiDO. Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. Hiervoor geldt de bij notawisseling van 3 en 20 september te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de wederzijdse verstrekking van inlichtingen nopens oprichting en wijziging van kustverlichtingsobjecten.

Indien voorwerpen in de buurt van de Nederlandse kust, in het gebied ten zuiden van de Geisedam of op de tot de Bocht van Watum gerekende delen van de zandbanken aanspoelen, dient het Nederlandse recht te worden toegepast; in het overige deel van de Eemsmonding wordt op strandgoed het Duitse recht toegepast.

Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van de waterstaatszorg die van invloed kunnen zijn op de belangen van de andere Verdragsluitende Partij.

Artikel 4 Toon bepxlingen in LiDO. Op verzoek van een der Regeringen beslist het Scheidsgerecht ten aanzien van de vraag of de door de voorzitter genomen voorlopige maatregel dient te worden opgeheven. Artikel 48 Toon relaties in LiDO.